Synpunkter för politik-intresserade
Gunnar svensson

Adress till Gunnar Svenssons företags webbsida: http://www.superugnar.com  

Förord

Bakgrunden till denna skrift är mina anteckningar, upplevelser och lärdomar om händelser under tiden från mitten av 1930-talet till nu år 2001.
Mitt huvudsakliga intresse har varit att studera ideologier/teorier och hur de avviker från dessa vid praktisk tillämpning.

Resultat har blivit många oftast korta texter, som var och en har blivit en separat skildring av något förhållande i samhället. Jag betraktar mej som en intresserad gräsrot och företräder inte något politiskt parti. Jag skriver om företeelser och tillfogar mina synpunkter på dem. 

Eftersom olika intressegrupper ofta har helt motstående åsikter inom många områden, kan man förutse att vad här skrivits i varje enskildhet kommer att energiskt kritiseras av vissa grupper och hållas för riktiga av andra. Samhället är ju uppdelat i yrkesgrupper, som nödvändigtvis måste ha olika åsikter. Folk från norra Sverige har delvis andra åsikter om livet än de från södra Sverige. Varje grupp bygger sina åsikter på vad den ser från den utsiktspunkt, som deras yrke ger. De välutbildade har ett övertag i bestämmanderätten. Ett något skämtsamt exempel på olika synpunkter: Förkortningen "VIP," som av dem som anser sig gå under förkortningen betyder “Very Important Person”. En del av dem, som betjänar dem, menar att det måste betyda ”Very intolerant Person” och vissa tycker att “Very irritating Person” är det riktigaste. 

VIP betraktas följaktligen som en varning för betjäningspersonalen: Här kommer en person med omåttligt höga krav på service. Gruppen väldigt nyfikna personer tror att det betyder Very Interesting Person. Dessutom finns de som anser att det betyder ”Very Impressive Person.”
Det intressanta är då om politikerna väljer att styra efter sunt förnuft och goda kunskaper eller funderar de över vilken grupp de ska stödja? Ska de välja överheten, majoriteten eller någon annan grupp för att skaffa sig bästa möjliga utbyte för egen, sitt partis, sina väljares del eller ska de styra på lång sikt för landets bästa eller kort sikt för att få så många väljare som möjligt just nu och därvid få sitta kvar vid makten?
Solidaritet mellan olika grupper är i sammanhanget förmågan att se andra gruppers problem och arbeta för att rättvist fördela de olika gruppernas villkor.

Detta är vad jag kommit fram till genom de olika positioner i samhället jag haft genom åren, huvudsakligen inom den privata industrin.
Förhoppningen med dessa mina samlade synpunkter är att läsaren ska jämföra dem med sina egna åsikter och erfarenheter och konstatera om mina innehåller några nya synpunkter på kända förhållanden, som är av värde. En del av dem syns inte vara kända av våra ledare. Synpunkterna ska i bästa fall kunna användas för att förbättra sådant som inte är bra i vårt samhälle.

Uppsala 2001-01-10
Gunnar Svenson

Förord 
Inledning. 
Några konstateranden. 
Hur upplever vi våra politiker och
övriga styranden i vårt samhälle? 
Indelning av verksamheter efter betydelse.
1. Viktigt för varje människa
    Statens åtaganden
2.  För att samhället ska fungera
3.  För att 1 och 2 ska fungera.
4.  Politikerstyrd ekonomi.
    Problem som måste lösas 
5.  Terror och krig.
6.  Valuta- och derivathandel
    Övrig verksamhet
7.  Ekonomi. 
1. De viktigaste områdena indelade enligt ovan
1.01. Frihet och rättigheter:
1.02  Samvaro
1.03 Kultur.
1.04  Arbete.
1.05  Mat
1.06. Bostad.
1.07  Kläder 
1.08  Motion 
        Statens uppgift
1.09  Skolor 33
1.10  Svenska Akademien 
1.11  Sjukvård. 
1.12  Vetenskap och beprövad erfarenhet 
 Bedömning av olika människoraser. 
1.13  Socialstyrelsen 
 Seg utveckling inom medicinen. 
1.14  Kvicksilver och amalgam, en ovanligt
 lång historia 
1.15  Behandling av personer med
 depressioner 
1.16  Socialvård. 
1.17  Polis, fängelser 
1.18  Rättsväsende: 
 Ekonomiska rådgivare 
Politik och rättsväsende i USA. Ett föredöme? 
Valet i USA år 2000 
 USA, en kapitalstyrd, överklasstyrd stat. 
 Hela världen styrs idag av penning-
 girighet och maktlystnad. 
1.19  Försäkrings- och pensionssystem 
1.20  Religion. 
1.21  Bibeln. 
1.22  Den andliga delen av människan 
1.23  Samvete, självkännedom, människo-
 kännedom. 
 Samhället och politikerna har inte
 förstått vikten av regler och riktlinjer
 Filmer och datorspel 
 Konst och sex. 
1.24  Man kan se att ingen ideologi är
  bättre än det sätt de för tillfället
  bestämmande ledarna tillämpar den. 
1.25  Viss utveckling. 
2. Funktioner för att
 1. ovan ska fungera. 
2.01  inkomster, skatter. 
2.02  bra och billiga transporter. 
2.03  inköpsställen, butiker. 
2.04  Tryckfrihet 
2.05  Stat och kommuner tillhandahåller
 El, vatten och avlopp, vägar och gator 
2.06 Privata industrier tillhandahåller
 cyklar, tåg, bussar, flyg, personbilar 
2.07  lastbilar 
2.08  telefoner, fax- och datakommuni-
 kation, IT. E-mail, www 
2.09  TV, radio och tidningar. 
3. Privata industrier
3.01 Industrier för billigare framställning
 av varor
4.  Tankar om politik. 
4.01  och 4,02 Politiker 
4.04  Diplomati mm ska vara hemlig? 
4.05  Skattebetald verksamhet 
4.06  Vi sparar på alla områden 
4.08  När stat och kommuner planerar
        att importera 
       Statliga och kommunala verk. 
4.09  Det går bra för Sverige? 
 Svenska ingenjörers patent 
4.10 Subventioner och bidrag 
4.11 Våra bönder 
       Exempel på misstag 
      Tekniska nomenklaturcentralen (TNC) 
4.12 Fisket 
4.13 Forskning bedrivs med olika bidrag. 
4.14  De mänga skandalerna 
        Kunniga chefer 
        Vem ska bestämma över ekonomin? 
4.16  Idén med marknadskrafterna 
4.17 Då det gäller nya skatter 
4.19  EU och den styrda konkurrensen
 mellan medlemsländerna. 
4.20 Om EU och Euron. 
 Malaysias lösning av valutaproblem 
Varför vill I-länderna ha kvar valuta-
     spekulanterna? 
4.23 IMF. International Monetary Fond 
4.24 AMF: Asean Monetary Fond. 
5.    Tillämpning av mänskliga rättigheter
5.01 Terrorism. 
5.02  Kabilas erövring av Kongo.
5.04  Israeler och palestinier. 
        Varför ingen utveckling av
         förhållanden mellan stater. 
5.06 Terrorism strider mot UN:s bestäm-
        melser om de mänskliga rättigheterna. 
 6.  Ekonomisk krigföring
      för vems räkning?
  Den så kallade globaliseringen 
7.  Bisarra beteenden inom ekonomin.
    Nya privata företag byggs nedifrån och uppåt.
    Statliga, kommunala verk, landstingen samt
    snabbväxande IT-företag bygger verksam-
    heterna uppifrån och ner. 
      En chefs lön 
      Befordran till chef 
      Befordran till en position ovanför
      sin kompetensnivå 
7.02 Industriens rationaliseringar 
7.03  Bankerna 
7.06 Mina synpunkter på George Soros affärer 
7.09  Karteller fördyrar våra basvaror. 
7.10  Maffians verksamhet 
7-11 Narkotikahandeln. 
7.12 Girigbukar får agera för sin egen räkning 
       Organisationer, som strejkar 
Fantasier 
Viktiga slutsatser: 
Epilog