Vålsjöbo

Rune Ryngebo


Bilder ur boken

Stensjön
Vallvaktargård 1
Vallvaktargård 2
Vallvaktaren

 

Slutord : I dag helt utplånade ”Finnmårdsbyar”
I ”Finnmården” i sin helhet har det ju - som det redan påpekats ett antal gånger - funnits ett mycket stort antal byar, ja faktiskt så många att de överstigit 70 - talet!
Men det är under en mycket lång tidsrymd, nämligen den tidsperiod, som sträcker sig ända från och med början av 1600 - talet och som går framåt i tiden genom hela 1700 -och 1800 - talet samt även långt fram på 1900 - talet - ungefär till mitten av detta århundrade.
Det bör tilläggas att det därtill funnits minst ett lika stort antal ensamgårdar!
Jag har då räknat in samtliga byar och ensamgårdar i de finnmarker som ligger i nuvarande Bollnäs kommun - dvs. både i Bollnäs och Hanebo socken.
Tyvärr återstår numera inte särskilt mycket av dessa byar, eftersom de i dag till största delen är helt avfolkade och utplånade - ja, nästan till oigenkännlighet.
Många av dessa byar finns faktiskt inte ens längre med på kartan!
Ibland är det fråga om det överhuvud tagit är möjligt att leta reda på platserna för en del av dessa gamla ”Finnmårdsbyar”. - Så är t ex fallet med Timmerbacken mellan Jon Mattsbo och Dalagränsen.
En del av ”Finnmårdens” gamla byar och ensamgårdar har numera endast kraftigt mossbelagda odlingsrösen kvar som enda minnesmärken efter sig. - Så är t ex fallet med ensamgården Kullen intill Källbo.
Många av våra finnmårdsbyar är i dag så fullständigt igenväxta och så totalt utan minnesmärken
från sin livstid, att man har svårt att tro, att de någon gäng över huvud tagit har existerat och att det en gång har kunnat bo människor på de platser, där dessa byar en gång har legat!
Så är t ex fallet både med Vålsjöbo och Ryngebo.