Psykoterapi
ett rum för mina tankar


Ingrid M. Hedström

Beställ boken på
ingrid.m.hedstrom@telia.com

 


Huvudsidan

 

 

 

 

Ingrid M. Hedström är PhD, leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Hon är sedan mer än 30 år verksam vid Institutet för Psykodynamisk Terapi i Göteborg AB. Ingrid M. Hedström är också av psykologförbundet godkänd som "Specialist i klinisk psykologi" och har även behörighet som handledare.

www.ingrid.m.hedstrom@telia.com
Se även Institutets hemsida- www.ipdt.se


Syftet med denna kvalitativa retrospektiva studie var att få en djupare förståelse för psykoterapipatienters upplevelse av psykoterapi, den psykoterapeutiska relationen och vilka konsekvenser detta medfört för individen i det fortsatta livet. I studien beaktades individens upplevelse av hela psykoterapiprocessen, dvs. inlednings-, process- och avslutningsfas. Genom patientens berättelse ville jag få kunskap om vad som förde personen till psykoterapin, hur terapin och terapeuten kom att upplevas, om och vilka förändringar terapin inneburit. Jag önskade också fokusera på om personen kunde identifiera någon speciell upplevelse, en vändpunkt, i psykoterapin och hur separationen från terapeuten erfors. Jag har en hermeneutisk/fenomenologisk approach och den teoretiska basen för studien är psykoanalytisk.

Tjugofyra tidigare patienter, tjugo kvinnor och fyra män, intervjuades med en semistrukturerad intervju. Intervjun spelades in på band och transkriberades. Patienterna hade remitterats till psykoterapi från ett psykiatriskt team. Terapeuterna, nitton kvinnor och fem män, var alla psykodynamiskt skolade legitimerade psykoterapeuter och alla hade psykoterapeutlegitimation. Den terapi som skulle erbjudas var psykodynamisk långtidsterapi. Patienterna hade olika psykiatriska diagnoser: depression, panikångest, anorexi, bullemi, social fobi, psykos men även somatiska problem. Intervjun visade sig bli "berättelsen om psykoterapin". Den började med en problembeskrivning, vad som hade fört personen till terapin, gick genom terapiprocessen och avslutades med hur den intervjuade upplevde sitt nuvarande liv. Två olika kvalitativa analyser applicerades på intervjuerna och en hermeneutisk fenomenologisk approach har använts.